До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”,

със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд,

с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

 

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на Колективния  Върховен Орган на МИГ

 

ОтКолективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков,

Дора Бенкова Павлова, Дилян Ангелов Енкин,  Никола Илиев Пиронков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” свиква Годишно отчетно събрание на Колективния Върховен Орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”. Събранието ще бъде проведено на 12.03.2020 г. от 17.00 часа на адрес: гр. Троян, Заседателна зала на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин.

            Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Освобождаване на стари членове на Сдружението- докладва Цанко Спасовски
  2. Приемане на нови членове на Сдружение „ МИГ Троян, Априлци, Угърчин” – докладва Цанко Спасовски
  3. Годишен отчет за дейността на сдружението за 2019 г. – докладва Цанко Спасовски
  4. Годишен отчет за дейността на КУО за 2019 г. – докладва Цанко Спасовски
  5. Финансов отчет на Сдружението за 2019 г. – докладва Стела Бънджева
  6. План за дейностите и бюджет на Сдружението за 2020 г. – докладва Цанко Спасовски
  7. Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин – докладва Веселин Стойков

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 16:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Телефон за допълнителна информация: 0670 / 53838

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Translate »