П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

П О К А Н А

за свикване на отчетно изборно заседание на Колективния Върховен Орган

От: Колективния Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН” в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков, Дора Бенкова Павлова, Дилян Ангелов Енкин, Никола Илиев Пиронков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” свиква отчетно изборно заседание на Колективния Върховен Орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“. Заседанието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 13:00 часа на адрес: гр.Троян, пл. „Възраждане“, Заседателна зала на ОбС – Троян.

Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членове от Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“.
  Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 2. Приемане на нови членове в Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”. Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 3. Промени в Устава на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“. Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 1. Избор на нов Колективен управителен орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“. Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 2. Обсъждане размера на членски внос за 2024 г. на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“.
  Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 3. Промени в СВОМР на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“.
  Докладва: г-н Веселин Стойков;
 4. Годишен отчет и доклад за дейността на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ за 2022 година;
  Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 5. Годишен отчет за дейността на КУО за 2022 година;
  Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 6. Отчет за дейността на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ за периода 2018 – 2022 г.
  Докладва: г-н Цанко Спасовски;
 7. План на дейностите и бюджет на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ за 2023 година.
  Докладва: г-н Цанко Спасовски;

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

            Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 12:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

            Телефон за допълнителна информация: 0670 / 5-38-38.

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

Вашият коментар