П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

П О К А Н А  за свикване на събрание на Колективен Върховен Орган

От: Колективен  Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН” в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков, Дора Бенкова Павлова, Дилян Ангелов Енкин, Никола Илиев Пиронков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група  – Троян, Априлци, Угърчин” свиква отчетно събрание на Колективен Върховен Орган на Сдружение – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Събранието ще бъде проведено на 19.12.2022 г. от 13:00 часа на адрес: гр. Троян, ул. Христо Ботев № 113

            Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове от КВО на Сдружението- докладва Цанко Спасовски

2. Приемане на нови членове в КВО на Сдружение „ МИГ Троян, Априлци, Угърчин” – докладва Цанко Спасовски

3. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020докладва Веселин Стойков;

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

            Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 12:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Телефон за допълнителна информация: 0670 / 53838

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

Вашият коментар