П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

П О К А Н А  за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган

От: Колективен  Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН” в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков, Дора Бенкова Павлова, Дилян Ангелов Енкин, Никола Илиев Пиронков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група  – Троян, Априлци, Угърчин” свиква общо събрание. Събранието ще бъде проведено на 09.07.2021 г. от 16.00 часа на адрес: гр. Троян, Информационно-културен център – Троян.

            Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на стари членове на Сдружението- докладва Цанко Спасовски

2. Приемане на нови членове на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин” – докладва Цанко Спасовски

3. Приоритизиране на съществуващите критерии за оценка на проектни предложения по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.531 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин – докладва Веселин Стойков

4. Разни.

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

            Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 15:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

            Телефон за допълнителна информация: 0670 / 53838

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

Вашият коментар