До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

Покана за свикване на Общо събрание на Колективен Върховен Орган

От: Колективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН” в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков, Дора Бенкова Павлова, Дилян Ангелов Енкин, Никола Илиев Пиронков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” свиква общо събрание на Колективен Върховен Орган на Сдружение – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Събранието ще бъде проведено на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа на адрес: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 113 в Заседателна зала на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин.

            Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за членуване на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин в Сдружение с нестопанска цел „Балканска Лидер Асоциация за сътрудничество и работа в мрежа“.  Докладва: Цанко Спасовски
  2. Определяне на минимален брой точки като праг за преминаване на етап Техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Докладва: Ц. Спасовски
  3. Определяне на минимален брой точки като праг за преминаване на етап Техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.438 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» Докладва: Ц. Спасовски
  4. Вземане на решение за промяна в Стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Докладва: Цанко Спасовски

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 16:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

Ако в горепосочения час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

            Телефон за допълнителна информация: 0670 / 53838

С УВАЖЕНИЕ: ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Translate »