До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”,

със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд,

с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на Колективния  Върховен Орган на МИГ

 

От: Колективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков,

Петко Павлов Павлов, Дилян Ангелов Енкин,  Никола Илиев Пиронков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” свиква Годишно отчетно събрание на Колективния Върховен Орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”. Събранието ще бъде проведено на 31.01. (петък) 2020 г. от 16:00 часа на адрес: гр. Троян, в офис на МИГ

Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на постъпили заявления за освобождаване от членство в Колективния върховен орган на Сдружение –Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”;

Докладва: г-н Цанко Спасовски

  1. Обсъждане на постъпили заявления за членство в Колективния върховен орган на Сдружение –Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”;

Докладва: г-н Цанко Спасовски

  1. Промени в състава на КУО/ УС на Сдружение “МИГ- Троян, Априлци, Угърчин”

Докладва: г-н Цанко Спасовски

Поканват се всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 13:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

 

Ако в горепосочения ден и час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Телефон за допълнителна информация: 0670 / 5-38-38

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Translate »