Пазарни консултации

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Организиране на двудневен фестивал на сиренето

Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус:

Покана

Документация:

Приложение № 1 – представяне на участника

Приложение № 2 – техническо предложение

Приложение № 3 –  ценово предложение/оферта

Краен срок за получаване на оферта 17.06.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Организиране на транснационална партньорска среща на територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин

Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус:

Покана

Документация:

Приложение № 1 – представяне на участника

Приложение № 2 – техническо предложение

Приложение № 3 – ценово предложение/оферта

Краен срок за получаване на оферта 17.06.2020 г.

*********************************************************************************

 

 

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Счетоводен софтуер – финансово-счетоводен офис пакет, включващ:

 • Модул СЧЕТОВОДСТВО,
 • Модул ТРЗ,
 • Модул ЛС

Дата на публикуване: 07.02.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА 

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 14.02.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

„Разходи за тестове и анализи – химикали, реагенти и материали за извършване на анализ на взети фуражни проби и проби за производство на сирене с билки ”

Дата на публикуване: 01.02.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация- NPK

Краен срок за получаване на оферти: 14.02.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

„Разходи за закупуване на торове ” както следва:

 • Доставка на 118,800 т комбиниран тор азот, фосфор и калий в разфасовки по 50 кг

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация- NPK

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Разходи за закупуване на семена – тревни смеси за ливади и пасищакакто следва:

 • Доставка на 5 840,00 кг тревни смеси за създаване на високопродуктивни изкуствени ливади и подходящи за подсяване на съществуващи ливади и пасища в разфасовки по 10 кг

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация – тревни смеси

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

„Създаване и поддържане на интернет страница на оперативната група”, както следва:

 1. Създаване на електронна страница – 1 бр.;
 2. Поддържане на електронна страница – 30 месеца.

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА 

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 14.01.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

„Участие на екипа на Оперативна група Централен Балкан в дейности за популяризиране на резултатите от иновативния проект, включително чрез мрежата на ЕПИ на ЕК ”, както следва:

 1. Организиране и провеждане на 3 /три/ броя четиридневни посещения в чужбина в страна-член на ЕС, за обмяна на опит и добри практики с други оперативни групи – за до 18 участника;
 2. Организиране и провеждане на 3 /три/ броя тридневни посещения в страната, за обмяна на опит и добри практики с други одобрени оперативни групи които са със сходни дейности – за до 18 участника;

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2020 г.

**********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на три броя проучвания и анализи по следните теми:

 • Идентифициране на най-добри практики по отношение подобряване стабилността и устойчивостта при производството на фуражи. Фуражни алтернативи при силна суша и други екстремни условия;
 • Маркетингово проучване на възможностите за въвеждане на иновативни продукти с цел добавяне на стойност на територията;
 • Събиране на актуална информация относно начина, по който различните ливадни и пасищни системи оказват влияние върху поглъщането на C от почвата и определяне на най-добрите системи за съхранение на C при различни почвено-климатични условия в района на Централна Стара планина и Предбалкана.

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 14.01.2020 г.

*********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Обследване на земеделски площи с агродрон, картиране на площите, вземане на почвени проби за анализ и изготвяне на препоръки за торенепо следните теми:

 • RGB обследване с агродрон на земеделски площи /пасища, ливади и ниви/ с обща площ 1255.09 дка
 • Спектрален анализ на почвата и изработка на карта за почвено пробовземане;
 • Пробовземане от полетата и изпращането им в лабораторията;
 • Предоставяне на резултатите от почвените проби (14 показателя микро и макро елементи) включително азот и въглерод,
 • Изработка на цифрова технологична карта за променлива норма/VRA/ за Дисплея на конкретната машина
 • Изработка и предоставяне на 3Д модел

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2020 г.

********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

„Популяризиране на дейности и резултати от проекта”, както следва:

 • Излъчване в регионални медии – 90 минути;
 • Публикация в регионални медии, включително мрежата на ЕПИ – 18 броя;
 • Изработване на модули/модели – наръчници за земеделските стопани – 500 броя;
 • Печатни материали – иновативни опаковки за предвидените по проекта месни и млечни продукти – 500 броя;
 • Печатни материали – дипляни, брошури и др., свързани с разпространение на резултатите от проекта – 1 000 броя;
 • Изработване на лого на проект – 1 брой.

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 15.01.2020 г.

*******************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Оборудване на три работни места

 Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА 

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 15.01.2020 г.

********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Закупуване на Наносяра и микробиален тор ЕКСТРАСОЛ за третиране на 1 160 дка  ливади и пасищакакто следва:

 • Доставка на 2 784,00 л ЕКСТРАСОЛ за третиране на 1 160 дка ливади и пасища /за три години с четирикратно торене в годината/
 • Доставка на 2 784,00 л НАНОСЯРА за третиране на 1 160 дка ливади и пасища

/за три години с четирикратно третиране в годината/

 Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА 

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация – тревни смеси

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2020 г.

********************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

Организиране и провеждане на:

 1. Специализирани информационни конференции за представяне на резултатите по проекта – 9 броя за най-малко 20 участника;
 2. Еднодневни информационни срещи/семинари по населени места – 18 броя за най-малко 10 участника;
 3. Информационни конференции/празник на местните храни – 3 броя за най-малко 20 участника

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА 

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие;

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 15.01.2020 г.

*****************************************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка чрез покупка на гориво – бензин А95, дизелово гориво и газ Пропан-Бутан за автомобилите, използвани за Командировки на лицата, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група, както и на лицата, участващи в екипа по изпълнение на дейностите по проекта“

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА 

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие

Приложение 2 – Оферта

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2020 г. 

***********************************************************

Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:

„Специфично оборудване/ апаратура – анализатор за изследване на качествените показатели на мляко“

Дата на публикуване: 07.01.2020 г.

Тип процедура: Пазарни консултации

Статус: Приключила

ПОКАНА

Документация:

Приложение 1 – Заявление за участие;

Приложение 2 – Оферта;

Приложение 3 – Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 12:00 ч., 17.01.2020 г. 

Вашият коментар