Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка УЧА И РАБОТЯ от СВОМР

На основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т. 4 от СВОМР № РД 50-200 от 29.11.2016 г.

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка  УЧА И РАБОТЯ от СВОМР финансирана от ОПРЧР,

по процедура за подбор на проектни предложения –

№ BG05M9OP001-1.037 „МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ“

Уча и Работя – общ. обсъждане

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта Насоки за кандидатстване могат да бъдат изпращани в срок до 28.10.2018 г.

на електронен адрес : migta@abv.bg

Вашият коментар