Популяризиране изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Популяризиране изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

През изминалата седмица на територията на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин” се проведоха три пресконференции за популяризиране изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Мероприятията се осъществиха в трите общински центрове от територията на МИГ – Троян, Априлци и Угърчин.

На събитията бяха поканени кметовете на общините и общинската администрация, настоящи и потенциални бенефициенти, представители на местния бизнес и нестопанския сектор, членове на Колективния върховен орган и Управителния съвет на Сдружението, медии.

Целите на пресконференциите са да се запознае широката общественост от територията на трите общини с изпълнението до момента на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, а именно:

  • Приключили процедури за прием на проектни предложения по различните Оперативни програми, включени в Стратегията;
  • Регистрирани проектни предложения по отделните процедури, одобрени от МИГ проекти, сключени договори с бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • Предстоящи срокове за кандидатстване с проектни предложения по отделните мерки;
  • Постигнати резултати и социален ефект от цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин;

Темите провокираха интереса на аудиторията, възникваха въпроси, както и предложения за в бъдещ порядък относно по-големи възможности за МИГ при прилагане на подхода ВОМР и по-голяма свобода при изпълнението на дейностите.

Мероприятията са организирани в изпълнение на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 г. и са финансирани от одобрения бюджет на МИГ за 2018 година.

Допълнително и на трите Пресконференции взеха участие и експертите от Областен информационен център (ОИЦ) Ловеч, които представиха успешно реализирани проекти по Оперативните програми (ОП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, издадени в информационен бюлетин на ОИЦ-Ловеч „Добри практики 2018“ и запознаха участниците в срещите с многогодишната финансова и законова рамка на Кохезионната политика на ЕС за програмен период 2021-2027 г. Обсъдени бяха и възможности за проектно финансиране през 2019 г., съгласно проекти на Индикативни годишни работни програми на ОП и ПРСР 2014-2020 г.

 

Вашият коментар