Покана за свикване на заседание на КВО на 02.01.2019 г.

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”,

със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113,

регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд,

с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ

 

От: Колективен Управителен Орган на

СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”

в състав: Цанко Найденов Спасовски, Станимир Йотов Петков,

Петко Павлов Павлов, Дилян Ангелов Енкин,  Никола Илиев Пиронков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение – „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” свиква членовете на Колективния Върховен Орган на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”.

Заседанието ще се проведе на 02.01. (сряда) 2019 г. от 17:00 часа на адрес: Централния офис на МИГ в гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113.

 

Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приоритизиране на съществуващите критерии за оценка по процедура за подбор на проектни предложения №“„BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, от СВОМР, степента на изпълнението, на които да бъде определяща за класиране на едно или друго проектно предложение от получилите равни точки и определяне на минимален брой точки като праг за преминаване етапа на Техническа и финансова оценка.

докладва : г-н Цанко Спасовски

Поканват се всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да вземат участие в Заседанието лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на членовете за КВО ще започне в 16:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

 

Ако в горепосочения ден и час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Телефон за допълнителна информация: 0670 / 5-38-38

Вашият коментар