МИГ-Троян, Априлци, Угърчин, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.048 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

– да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи;

– засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия.

Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. Осигуряването на заетост на уязвими социални групи в обществото ще доведе и до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1. Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;

Дейност 2. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;

Дейност 3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

Дейност 4. Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

Дейност 5. Оборудване и адаптиране на работни места;

Дейност 6. Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

Дейност 7. Предоставяне на подкрепа чрез наемане на наставници;

Дейност 8. Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg  и на http://migta.eu/ към документите по процедурата.

 

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.06.2019 г., до 16:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Вашият коментар