МИГ – Троян, Априлци, Угърчин обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.055 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

От 10.06.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор № BG16RFOP002-2.055 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, финансирана от Стратегията за ВОМР посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 година.

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ОПИК 3 – 2019

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ОПИК 3 – 2019

Краен срок за кандидатстване: 30.07.2019, 16:30 ч.

Вашият коментар