МИГ – Троян, Априлци, Угърчин обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“

От днес, 01.04.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор № BG16RFOP002-2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“, финансирана от Стратегията за ВОМР посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 година.

Краен срок за кандидатстване 07.05.2019 г., 16:30 часа

ОБЯВА- ОПИК 2 – 2019

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ОПИК 2 – 2019

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ОПИК 2 – 2019

Вашият коментар