МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка „Социална икономика“ от Стратегията за ВОМР

От днес, 21.02.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Социална икономика“ от стратегията за ВОМР на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти с няколко срока за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG05M9OP001-02.048 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика“, финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1. Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;

Дейност 2. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;

Дейност 3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

Дейност 4. Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

Дейност 5. Оборудване и адаптиране на работни места;

Дейност 6. Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

Дейност 7. Предоставяне на подкрепа чрез наемане на наставници;

Дейност 8. Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 27.03.2019 г., 16.30 часа.

Втори краен срок, при наличие на  остатъчен финансов ресурс след първи прием: 30.06.2019 г., 16:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване, може да намерите тук : 1.1_Обява ; пакет_документи_М4 февр.02.2019

Вашият коментар