МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка „УЧА И РАБОТЯ“ от Стратегията за ВОМР

От днес, 01.02.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „УЧА И РАБОТЯ“ от стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти с няколко срока за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.037 „МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ“

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на икономически неактивни лица, вкл. младежи, които не са в образование или обучение, организиране и участие в трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост (например – професионално информиране и консултиране, психологическо подпомагане и мотивационно обучение);
  2. Предоставяне на обучения за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  4. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
  5. Популяризиране и насърчаване на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения – дейността е допустима само за целевите групи младежи до 29 г. вкл.;
  6. Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОПРЧР;
  7. Наемане на безработни и неактивни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и безработни и неактивни младежи;

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 04.03.2019 г., 16.30 часа.

Втори краен срок, при наличие на  остатъчен финансов ресурс след първи прием: 30.06.2019 г., 16:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване, може да намерите тук : FINAL Уча и работя

Вашият коментар