МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка „Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“ от Стратегията за ВОМР

 

От днес, 04.01.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин,  кани желаещите да представят проектни предложения  посредством процедура чрез  подбор на проекти с няколко срока за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“ .

Информацията е налична тук: http://eumis2020.government.bg

 

Вашият коментар