МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 2.064 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 3 Интегрирани и Здрави“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г.,

и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година.

„МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ публикува за предварително обсъждане   – проект на

Насоките за кандидатстване по Мярка 3 „Интегрирани и Здрави“ от СВОМР финансирана от ОПРЧР, по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001- 2.064 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 3 Интегрирани и Здрави“

тук може да намерите Проект на Насоки за кандидатстване по Мярката: 05.06.2019_преди обществено обсъждане

Срока за коментари и възражения е до 12.06.2019 г. включително.

Вашият коментар