МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ОПИК 3 – 2019

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ОПИК 3 – 2019

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин,  МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4  от ЗУСЕСИФ.

Съгласно чл. 26. ал.4  Проектите на документи при процедура чрез подбор, се публикуват на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН преди внасянето им за утвърждаване. Управляващият орган осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица. За неуредените въпроси, свързани с общественото обсъждане, се прилага глава пета, раздел ІІ от Административнопроцесуалния кодекс.

Срока за коментари и възражения е до 16.05.2019 г. включително.

Вашият коментар