МИГ обявява допълнителен конкурс по документи за избор на външни експерти – оценители

 СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН»

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и във връзка с взето решение на Колективния Управителен орган № 8 /07.07.2017 г. за промени в Индикативната годишна програма за 2017 година.

ОБЯВЯВА  ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

за избор на външни експерти – оценители за допълване на  базата данни от оценители  на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Общините Троян, Априлци и Угърчин

В следствие на промяната се очаква през м. октомври и ноември да бъдат отворени едновременно 6 мерки от СВОМР и в рамките на един месец се  явява необходимост от допълнителни експерти-оценители

1. Експертите – оценители извършват проверка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения и техническа и финансова експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критериите за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на общините Троян, Априлци, Угърчин  и участват в Комисия за избор на проекти.

1.1. Мерки от Стратегията за които се набират външни експерти-оценители:

Код на мярката Име на мярката от Стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)
1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
1. Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки предприятия
2. Уча и работя
3. Интегрирани и здрави
4. Социална икономика
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
  Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин

2. Минимални изисквания към кандидатите:

2.1. Да са физически лица.

2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 параграф 2 от Регламент (ЕО Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2.3. Образование – висше (минимум професионален бакалавър).

2.4. Специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

2.4.1.Област „Социални, стопански и правни науки”:

2.4.2.Област „Природни науки, математика и информатика”:

2.4.3. Област „Технически науки”:

2.4.4. Област „Аграрни науки”;

2.4.5.Област „Хуманитарни науки”:

2.5. Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години

2.6. Да не са членове на Управителния съвет на МИГ Троян, Априлци, Угърчин  и да не са свързани лица с членове на Управителния съвет на МИГ Троян, Априлци, Угърчин  по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

2.7. Притежаване на познания, експертен опит, професионални компетенции в областите на обхват на мярката/ мерките за които кандидатства като експерт – оценител. Най – малко едно участие в разработване/ управление/ оценяване на проект.

2.8. Компютърна грамотност (обучение или придобита по време на образованието)

 3. Специфични изисквания:

3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти.

3.2. Участие в разработването и/ или прилагането и/ или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие.

3.3. Добро познаване на мерките включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци, Угърчин .

 4. Необходими документи:

4.1. Заявление по образец

4.2. Автобиография по образец

4.3. Копие на диплома за завършено образование.

4.4. Копие на договори/ удостоверения/ сертификати/ за професионална квалификация, обучение, референции или друго приложимо.

 5. Ред за провеждане на конкурса:

5.1. Подаване на документи.

Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени “вярно с оригинала”, се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител.

5.2. Проверка на документите.

Проверява се наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящата обява.

5.3. Подбор на външни експерти.

Комисия, съставена от членове на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин ” взема решение за одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези изисквания.

5.4. С одобрените външни експерти ще се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка, като членове на Комисия за избор на проекти, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Заплащане: съгласно разполагаемия бюджет и броя на подадените проекти към Стратегията.

5.5. Изборът на външни експерти не гарантира възлагане на оценки на проекти в бъдеще.

 6. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: 5600  гр. Троян, ул. „Г.С.Раковски” № 55 (ет.5) СНЦ МИГ Троян, Априлци, Угърчин , всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа, в срок от 17.07.2017 г. до 31.07.2017 г. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат.

На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: “За участие в процедура избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

7. Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт – оценител към СНЦ Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин  е публикуван на Интернет страницата на МИГ Троян, Априлци, Угърчин : Доп.конкурс

 

За допълнителна информация:

Телефон: (0670)5 3838

e-mail: migta@abv.bg

2 thoughts on “МИГ обявява допълнителен конкурс по документи за избор на външни експерти – оценители

 1. Здравейте, на 31.10.2017г сте публикували че МИГ- ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН, обявява допълнителен конкурс по документи за избор на външни експерти – оценители. В самата публикация крайната дата за кандидатстване е до 31.07.2017 г. !
  Въпроса ми е има ли техническа грешка в публикацията относно срока на кандидатстване?

  1. Г-жо Георгиева,
   Проблема е технически – сайта в момента се обновява и всички публикации са с дати 31,10,2017г.
   Конкурса отдавна е приключил.

Вашият коментар