Методология и критерии за подбор на операции в изпълнение на Стратeгиите за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОП ИМСП в изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал. 3 на ПМС №161/04.07.2016 г.

Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в

Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и/или Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие с предвидено финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Документите по чл. 26, ал. 1 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в частта, определяща Условията за кандидатстване, се разработват от местната група за действие съобразно одобрената от Комитета за наблюдение на програмата методология и критерии за подбор на операции. Председателят на Управителния съвет на местна инициативна група/местна инициативна рибарска група (МИГ/МИРГ) утвърждава за всяка процедура Условия за кандидатстване с проектни предложения, в т.ч. специфични критерии, предвидени в стратегията за местно развитие.

На основа на одобрените Методология и критерии за подбор на операции УО на ОПИК публикува Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.  2003_Selection_criteria_VOMR

Вашият коментар