СНЦ „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ е партньор в проект по програма HORIZON

RUSTIK ще съдейства за постигане на по-устойчив социално-икономически, екологичен и дигитален преход в селските райони чрез изграждането на 14 „Живи лаборатории“ (living labs) в 10 държави от Европейския съюз

Екологично, социално-икономическо и дигитално развитие в селските райони

RUSTIK или Интеграция на знание и подобрение на политическите процеси за по-добър преход в селските райони е четиригодишен мултидисциплинарен научно-изследователски проект. Целта на проекта е да подпомогне местните общности в селските райони и политическите актьори на различни нива, да изградят по-добри стратегии, инициативи и политики за осъществяване на устойчив преход по посока на опазване на околната среда, социално-икономическо и дигитално развитие.

За да постигне целта си, RUSTIK ще изгради 14 „Живи лаборатории“ в 10 европейски държави. Дейността на „лабораториите“ ще съдейства  за регистрация, обмен и анализ на съществуващи и нови данни, и за откриване на нови източници на знание. Критичният анализ на ново и съществуващо знание  ще допринесе за по-доброто опознаване на спецификите на селските райони в тяхното многообразие, имащи отношение към екологичния, социално-икономическия и дигиталния преход. „Живите лаборатории“ на RUSTIK ще разработят и релевантни индикатори за оценка на развитието на селските региони.

Резултатите от този мащабен анализ ще бъдат интегрирани в информационна система, достъпна за ползване, поддържане и надграждане от местните общности и политически актьори и след приключване на проекта. Крайната цел е чрез основан на данни анализ, достъпен за ползване от местните актьори, да се подобрят политическите стратегии и местни структури за взимане на решения и управление. Работата на „Живите лаборатории“ ще протече в три последователни фази: 1) анализ на ситуацията, 2) експериментални подходи с данни и 3) създаване на знание за политически процеси чрез изграждане на информационна система.

Нетрадиционен изследователски подход

Специфичното и новото в подхода на  RUSTIK е, че той работи на принципа на партньорските двойки, изискващ от всяка страна – участник в проекта да осигури сътрудничество между един академичен партньор и един партньор-представител на местните общности в селските райони. В България това партньорство се реализира между Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и местната инициативна група „Троян – Априлци – Угърчин“ и прилежащите им общини.

През октомври 2022 г. академичните партньори в консорциума се събраха, за да поставят официално начало на проекта във Франкфурт по покана на координаторите от Института за развитие на селските райони – Institute for Rural Development Research (IfLS).

Мултидисциплинарен консорциум

Консорциумът включва 30 партньорски организации. Осем университети и четири изследователски институции осигуряват научната експертиза в полето на развитието на селските райони, пространственото планиране и отчитане, анализ на процесите по създаване на политики, климат и социално-икономическо развитие. Две технологични компании допринасят с предоставянето на пространствени и информационни технологии и подходи, които ще бъдат адаптирани за използване от „Живите лаборатории“. Две неправителствени организации имат ролята на посредници между научните институции и технологичните компании. Местни и регионални партньори се грижат за практическата приложимост на проектните резултати. Сред тях има пет местни или регионални институции от публичната администрация, три местни инициативни групи, три бизнес асоциации и три регионални агенции за развитие. Три пан-европейски организации представляват селските райони в проекта. Тяхната роля е да разпространяват резултатите, постигнати от „Живите лаборатории“, така че индиректно да подпомагат процесите и в други региони на Европа.

Консорциумът ще се стреми да допринесе и за подобряването на съществуващи инструменти и механизми, чрез които се прилагат местни, регионални и европейски политики. Очаква се проектът да има принос и да съдейства за приложението най-вече на Европейската зелена сделка, Европейската дигитална стратегия, Европейския стълб на социалните права, Дългосрочната визия за селските райони на Европейския съюз, Кохезионната политика на Европейския съюз и Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Проектът е финансиран от програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА на Европейската комисия.

Следвайте развитието на проекта в социалните медии:

https://www.linkedin.com/company/rustikheu/
https://www.facebook.com/RustikHE

http://rustik-he.eu/

Вашият коментар