ИЗГОТВЕН Е ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 ГОДИНА

На 13.03.2023 г. Председателя на Колективния управителен орган на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 48 651,00 лева с ДДС. В продължение на 6 месеца бяха осъществени поредица от дейности, включени в проекта, гарантиращи солидна подготовка за следващия програмен период, които включват:

  • Популяризиране процеса на разработка на стратегията и консултиране с местната общност;
  • Провеждане на еднодневни работни срещи в различни населени места;
  • Организиране на обучения за местни лидери и заинтересовани страни във всяка община;
  • Разработване на серия от публикации и излъчвания в регионални медии;
  • Изготвяне на проучвания и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/;
  • Администриране и координиране на проекта.

Процесът по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин за периода 2023 – 2027 година завърши със заключителна информационна конференция, на която присъстващите бяха изключително заинтересовани и взеха активно участие в дискусията по отношение на новите възможности за финансиране на проектните инициативи на местната общност. На мероприятието бе представен проект на Стратегията за ВОМР, като основните теми, които се съгласуваха с местната общност бяха свързани с избора на финансиращи програми и приложими мерки, допустими кандидати, допустими дейности и разходи по всяка една от мерките, акцентира се върху точките, свързани с осигурения финансов ресурс, интензитета на подпомагане и критериите за оценка на проектните предложения. На събитието се осъществи и публично обсъждане на проекта на новата Стратегия за развитие преди да бъде представена за одобрение.

Обща финансова рамка на СВОМР за периода 2023-2027 г.

Код на мяркатаИме на мяркатаОбщо за периода на стратегията лева
Мерки, финансирани от СПРЗСР 20232027 г. (ЕЗФРСР)
СПРЗСР 01„Инвестиции в земеделски стопанства“300 000,00
СПРЗСР 02„Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“800 000,00
СПРЗСР 03„Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“2 200 000,00
Мерки, които не са част от СПРЗСР 20232027 г., но са включени в Регламент (EC) № 2021/2115 (финансирани от ЕЗФРСР)
Мярка РЕС 01„Запазване на културното и природно наследство на територията на МИГ и развитие на съпътстващи туристически услуги“400 000,00
Мярка РЕС 02„Интелигентни селища“500 550,00
Мярка „Дейности за сътрудничество и тяхната подготовка (ЕЗФРСР)“200 000,00
 
Мярка „Дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране“ (До 25% от средствата на ред „Общо средства за стратегията, финансирани от ЕЗФРСР)1 466 850,00
 
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА СТРАТЕГИЯТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР5 867 400,00
Мерки, финансирани от ПРЧР 20212027 г. (ЕСФ)
Мярка ОПРЧР 01 „Насърчаване на заетостта и включване в пазара на труда на безработни и неактивни лица и хора от уязвимите групи“  750 000,00
Мярка ОПРЧР 02„Активно стареене и остаряване в добро здраве“736 408,00
Мерки, финансирани от ПКИП 20212027 г. (ЕФРР)
Мярка ПКИП 01 „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“1 500 000,00
Мерки, финансирани от ПО 20212027 г. (ЕФРР, ЕСФ+)
ПО 01„Повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от уязвими групи “977 915,00
Мерки, финансирани от ПОС 20212027 г. (ЕФРР)
ОС 01 „Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението“71 440,38
ОС 02„Повишаване  осведомеността относно биологичното разнообразие и заплахите за него на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“94 463,82
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:9 997 627,20

В процеса по разработване, консултиране и съгласуване на проекта на Стратегията бе изведена и основната стратегическа цел: Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин чрез прилагане на интегрирана и многосекторна стратегия за развитие.

Поставени са и основните приоритети:

Приоритет 1: Ускоряване растежа на местната икономика и въвеждане на иновации;

Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал;

Приоритет 3: Устойчиво развитие и съхранена околна среда.

ЕКИПА НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – Троян, Априлци, Угърчин ИЗРАЗЯВА СВОЯТА НАЙ-ИСКРЕННА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОВЕРИЕТО, ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ, ВЗЕЛИ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ВСЕ ТАКА АКТИВНИ!

Вашият коментар