Доклад за изпълнение

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за ВОМР“ на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Годишен доклад 19.4.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) годишен доклад 19.2.