Възможностите за мултифондово финансиране на стратегиите за местно развитие стават все по- реалистични

През изминалата седмица на 24-ти и 25-ти 03.2016г. в хотел „Балкан“ в с.Чифлик се състоя работен форум по Водено от общностите местно развитие (ВМОР) с участието на заинтересовани местни общности в България, изпълняващи проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности на МИГ” и подготвящи стратегии за новия програмен период 2014-2020г. Форумът бе  по инициатива на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и бе провокиран от предстоящото изготвяне и публикуване в Държавен вестник на Постановление на Министерския съвет за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи. Постановлението се явява документът който ще определи правилата по които ще се работи при  мултифондовото финансиране на стратегиите за местно развитие. С този акт се определят условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. (ОПРЧР), Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г. (ОПИК), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014-2020 г. (ОПНОИР) и Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. (ПМДР) и местните инициативни групи (МИГ) и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местноразвитие (ВОМР) за периода 2014-2020 г.

На Форума присъстваха местни инициативни групи от страната, прилагащи подмярка 19.1 и представители на местни партньорства, на които предстои да формират местни инициативни групи и прилагат стратегии за местно развитие,  представители на Управляващите органи (УО) на всички оперативни програми, включени в първатата покана за прием на стратегии, както и представители на координационното звено на Министерския съвет. Мероприятието бе подкрепено и от редица народни представители: Ралица Тодорова, Иван Миховски,  г-н Петър Петров, които взеха активно участие и подкрепиха виждането на  Министерски съвет и на министър Т. Дончев за развитието на мултифондовото финансиране на подхода ВОМР.

Приветствие към участниците от името на община Троян поднесе г-н Тодоров, Председател на общинския съвет на община Троян.

         Домакини и основни организатори на събитието бяха МИГ Троян и Априлци, които през цялото време бяха на пълно разположение на всички участници.

Основен акцент на форума бе забавянето на документа, регламентиращ работата на МИГ-овете с ОУ при една мултифондова стратегия, а именно Постановление на Министерския съвет за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групивъв връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г. Оказа се че в последния вариант на проекта на Постановлението за координация, са приети почти всички искания от страна на местните инициативни групи.

Прилагането на подхода ВОМР цели:

  1. да насърчи социалното приобщаване и намаляването на бедността;
  2. да развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
  3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
  4. да насърчи устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
  5. да повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;
  6. да се подобри качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.

 От г-жа Михайлова, Кмет на община Троян и зам.председател на Националното сдружение на общините в България бе заявено, че се търсят възможности за финансиране на неправителствените организации в България, в т.ч. и на всички местни инициативни групи, които изпълняват европейски проекти от програма ФЛАГ.

            Представителите на УО на програмите, единодушно декларираха желанието си и очакванията да се включи в стратегиите за местно развитие  да се включи всяка една от допустимите за  прилагане посредством подхода ВОМР Оперативни програми. Техните уверения бяха че до края на месец март 2016г. ще бъдат изготвени и публикувани указания по всяка от ОП, за прилагането и като част от стратегия по ВОМР.

            Отново бе поставен въпроса за липсата на някои програми в първата покана за избор на стратегии като например ОПНОИР и ОПМДР. Отговора на УО бе, че не може на този етап да се добавят програми към поканата и избора на всяка МИГ е нейн, дали ще кандидатства по първата покана или ще изчака следваща включваща всички ОП.

  В края на срещата се проведе  дискусия, в която голям брой представители на МИГ, поставяха общи и по-конкретни проблеми при изготвянето на стратегиите, на които ОУ и Координационното звено на МС обещаха пълно съдействие за своевременно приключване на работата по Нормативния акт и изготвяне на конкретни указания за работа на МИГ-овете. 

Вашият коментар