Второ обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по М „Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“ от СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г.,

МИГ – Троян,Априлци, Угърчин публикува за предварително обсъждане проект на

Насоките за кандидатстване по мярка Нова заетост от СВОМР финансирана от ОПРЧР, по процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“  –

МИГ ТАУ-второ публично

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 19 декември 2018 г. на електронен адрес: migta@abv.bg

Вашият коментар