Второ обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по М „Социална икономика“ от СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г.,

и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година.

„МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ публикува за предварително обсъждане  II  – проект на

Насоките за кандидатстване по Мярка „Социална икономика“ от СВОМР финансирана от ОПРЧР, по процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001-2.048 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика“

тук може да намерите Проект на Насоки за кандидатстване по Мярката:

09.02.2019 М4

 

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 14 януари 2019 г. на електронен адрес: migta@abv.bg

Вашият коментар