Второ обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по М „Уча и Работя“ от СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г.,

и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година.

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин публикува за предварително обсъждане  II проект на

Насоките за кандидатстване по Мярка УЧА и РАБОТЯ от СВОМР финансирана от ОПРЧР, по процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001-1.037 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин УЧА И РАБОТЯ“

Уча и Работя-одобрени за повторно публично

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 9 януари 2019 г. на електронен адрес: migta@abv.bg

Вашият коментар