НАЧАЛО

                                              

Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин е неправителствена организация – сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин  (МИГ – Троян, Априлци, Угърчин) обхваща всички населени места на трите общини – Троян, Априлци и Угърчин. Съставлява част от територията на   област Ловеч. Разположена е по северните склонове на Средна Стара планина. МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин  е разположена  на площ от 1650.2 km², в т.ч. община Троян – 888.84 km², община Угърчин 523.1 km² и община Априлци  238.26 km². На север територията граничи с община Плевен, на изток с общините Ловеч и Севлиево, на юг с общините Карлово и Сопот и на запад – с община Тетевен и община Луковит.

В обхвата на МИГ са включени територии, които са посочени в Приложение 1 от Наредба 22 от 14-ти декември 2012 г. и са идентифицирани като селски район.

Всички дейности на сдружението са насочени  към:

 • Развитието на малкият и среден семеен бизнес и услугите;
 • Осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие на хората особено в селата и малките населени места;
 • Съдействие за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси;
 • Работа с млади хора за насърчаване на социалното им приобщаване и намаляване на бедността;
 • Прилагане на интегриран подход към природата чрез съхраняване и опазване на околната среда;
 • Насърчаване на ресурсната ефективност, дейности за превенция и управление на риска;
 • Използване потенциала на културното наследство;
 • Насърчаване въвеждането на иновациите в практиката;
 • Устойчивост, качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.
 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики;
 • Възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация,

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин е правоприемник на МИГ Троян и Априлци като в резултат на привличането на трета община – Угърчин (на състояло се събрание на КВО на 09.03.2016г.) МИГ разшири своята територия и обхват.

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ изпълнява Споразумение РД 50-200 / 29.11.2016 г., изм. с Допълнително споразумение № РД 50-200/19.08.2019 г., Допълнително споразумение № РД 50-200/15.01.2021 г., Допълнително споразумение № РД 50-200/03.08.2021 г., Допълнително споразумение № РД 50-200/19.11.2021 г. – проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Стойност по мярка 19.2.: 6 376 005,00 лева,  от които 5 566 291,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР) и 809 713,50  лева национално финансиране.

С подписването на Допълнително споразумение № РД 50 – 200 от 19.11.2021 г. бюджета по подмярка 19.2 за финансиране на проекти към Стратегията е увеличен на стойност: 7 101 398,68 лева.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Стойност по мярка 19.4.: 977 915,00 лева, от които 880 123,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 791,50 лева национално финансиране.

С подписването на Допълнително споразумение № РД 50 – 200 от 19.11.2021 г. бюджета по подмярка 19.4 за текущи разходи и популяризиране на Стратегията е увеличен на стойност: 1 091 915,00 лева.

Целта на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин е с дейността си да подобри качеството на живот и да се обогатят и разнообразят икономическите дейности в селските райони включени в територията му през настоящия програмен период.

Крайният срок за изпълненние на дейностите по проекти към Стратегията, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. е 30 юни 2025 г.