Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин е неправителствена организация -сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин (МИГ Троян, Априлци, Угърчин) обхваща всички населени места на трите общини – Троян, Априлци и Угърчин. Съставлява част от територията на   област Ловеч. Разположена е по северните склонове на Средна Стара планина. МИГ Троян, Априлци, Угърчин е разположена  на площ от 1650.2 km², в т.ч. община Троян – 888.84 km², община Угърчин 523.1 km² и община Априлци  238.26 km². На север територията граничи с община Плевен, на изток с общините Ловеч и Севлиево, на юг с общините Карлово и Сопот и на запад – с община Тетевен и община Луковит.

В обхвата на МИГ влизат територии, които са посочени в Приложение 1 от Наредба 22 от 14-ти декември 2012г. и са идентифицирани като селски район.

 

24099143_10210433350411742_2128224280_n

Всички дейности на сдружението са насочени  към:

 • Развитието на малкият и среден семеен бизнес и услугите;
 • Осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие на хората особено в селата и малките населени места;
 • Съдействие за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси;
 • Работа с млади хора за насърчаване на социалното им приобщаване и намаляване на бедността;
 • Прилагане на интегриран подход към природата чрез съхраняване и опазване на околната среда;
 • Насърчаване на ресурсната ефективност, дейности за превенция и управление на риска;
 • Използване потенциала на културното наследство;
 • Насърчаване въвеждането на иновациите в практиката;
 • Устойчивост, качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.
 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики;
 • Възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация,

МИГ Троян, Априлци, Угърчин е правоприемник на МИГ Троян и Априлци като в резултат на привличането на трета община – Угърчин (на състояло се събрание на КВО на 09.03.2016г.) МИГ разшири своята територия и обхват.

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ изпълнява Споразумение РД 50-200 / 29.11.2016 г.  – проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Стойност по мярка 19.2.: 6 376 005.00 лева,  от които 5 566 291.50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР) и 809 713.50  лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Стойност по мярка 19.4.: 977 915.00 лева, от които 880 123.50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 791.50 лева национално финансиране

Целта на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин е с дейността си да подобри качеството на живот и да се обогатят и разнообразят икономическите дейности в селските райони включени в територията му през периода от 29.11.2016 г. до 30.09.2023 г.

Новини

МИГ-Троян, Априлци, Угърчин, с финансовата подкрепа на ПРСР, обявява прием по процедура за подбор на проекти с № BG06RDNP001-19.437 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“  от Стратегията за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, Прочетете повече…

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективен Върховен Орган

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  Прочетете повече…

Вкусове с традиции

На 03.10.2020 г. в гр. Угърчин се проведе последния Кулинарен фестивал на традиционната местна кухня от планираните три такива събития на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, в изпълнение на дейностите по проект с наименование: Прочетете повече…

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г., и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от Прочетете повече…

КАНИМ ВИ НА КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ

ПОКАНА ЗА   КУЛИНАРЕН   ФЕСТИВАЛ   НА ТРАДИЦИОННАТА   МЕСТНА   КУХНЯ                   05 септември 2020 ГОДИНА (СЪБОТА) ОТ 10:00 НА ПЛОЩАДА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД Априлци   Кога? – 05.09. (събота) 2020г., начало: 10:00 часа Къде? – на площада в центъра на Прочетете повече…

Translate »